Вкупно 232 активни огласи

Најнови огласи

Dekra Определено
Во име на својот клиент, реномирана глобална телекомуникациска компанија, Декра ја огласува следната позиција: Специјалист за системи за напојување Инженер по електротехника- Енергетика  (за реон Скопје и Централна Македонија) ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО Координира и реализира активности во делот на превентивно и корективно одржување; Конфигурација на контролерите – подесување и далечински надзор на системи за напојување “Element Management” ( Дизел Ел.Агрегати, АЦ/ДЦ , УПС ); Координација на капацитивни проби на стационарни батерии и тестирање на стартни (употреба на инструменти); Учествува со предлози за унапредување на постојните изведби / системи за напојување; Координира процес за резервни делови; Анализа на реализирани работни налози; Го одржува нивото на клучните индикатори на перформансот на оптимално ниво преку навремено воочување и корекција на одредени аномалии во напојната инфраструктура; Ефикасна реалзиација на теренски активности, инсталација, управување со инциденти, активности во делот на одржување; Се грижи за прописно користење на целокупната опрема и возила во Секторот , согласно правилата и препораките како Државни така и компаниските интерни; Ја органзиира , управува и контролира работата на партнерските фирми (подизведувачи); Извршува и други активности во делот на електроенергетиката / напојни системи.
Скопје 20/06/2018
Dekra Определено
Во име на својот клиент, реномирана глобална телекомуникациска компанија, Декра ја огласува следната позиција: Специјалист за системи за климатизација и вентилација- Климатизација  (за реон Скопје и Централна Македонија) ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО Координира и реализира активности во делот на превентивно, планско и корективно одржување; Конфигурација на системот / контролерите – подесување и далечински надзор на разладни системи и интеграција со надреден мониторинг систем; Учествува со предлози за унапредување на постојните изведби / системи за климатизација; Координира процес за резервни делови; Анализа на реализирани работни налози; Го одржува нивото на клучните индикатори на перформансот на оптимално ниво преку навремено воочување и корекција на одредени аномалии во инфраструктурата за климатизација; Ефикасна реалiзација на теренски активности, инсталација, управување со инциденти, активности во делот на одржување; Се грижи за прописно користење на целокупната опрема и возила во Секторот , согласно правилата и препораките како државни така и компаниските интерни; Ја органзиира , управува и контролира работата на партнерските фирми (подизведувачи); Извршува и други активности во делот на климатизацијата.
Скопје 20/06/2018
GoldenArt Неопределено
Опис: Книжење на финансиско-материјални документи Подготовка и пресметка на плати Подготовка и поднесување на ДДВ пријави Подготовка на завршна сметка согласни законските прописи Познавање и следење на законите и прописите од облсата на сметководството и даночната регулатива
Скопје 20/06/2018
Југоекспорт Стил Неопределено
Имаме потреба од Транспортни и магацинакси работници за утвар, истовар и достава на мебел, пожелно е да имааат Б и Ц возачка дозвола
Скопје 20/06/2018
Види ги сите огласи